Zmiana Sprzedawcy
Procedura zmiany sprzedawcyPoniżej znajdą Państwo główne działania, które należy podjąć aby zmienić sprzedawcę energii elektrycznej.

Krok 1 - Przygotowanie do procesu zmiany sprzedawcy energiiZanim odbiorca przystąpi do procesu zmiany sprzedawcy powinien zgromadzić jak najwięcej danych i informacji tj.:
  • umowę na zakup energii elektrycznej z dowolnym przedsiębiorstwem obrotu
  • dostosowania swoich układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymagań stawianych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Bez dostosowania, skorzystanie z TPA nie będzie możliwe! Za modernizację układów zawsze odpowiada ich właściciel.
  • charakteru poboru energii na przestrzeni najbardziej długiego okresu czasu. Możliwie najpełniejsze i najdokładniejsze dane to lepsza szansa oceny opłacalności działań oraz lepsze/optymalne warunki oferowane przez sprzedawców.
Dopiero po dokładnym przeanalizowaniu tych danych warto rozpocząć proces wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży energii elektrycznej i rozpocząć cała procedurę.

Krok 2 - Zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcąNowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.

Krok 3 - Wypowiedzenie umowy sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcyW przypadku, gdy sprzedawcą dotychczasowym była lokalna spółka obrotu wydzielona ze struktur dawnej spółki dystrybucyjnej, odbiorca wypowiada tzw. umowę kompleksową, obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej jak i świadczenia usługi dystrybucji.

Krok 4 - Poinformowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży.Zgłoszenie o zawarciu nowej umowy sprzedaży (może być wymagane pisemne) powinno zawierać:
  • określenie stron nowej umowy sprzedaży,
  • termin obowiązywania umowy,
  • planowane ilości dostaw energii,
  • określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, którym najczęściej będzie nowy sprzedawca
Zgłoszenia dokonują zarówno odbiorca jak i nowy sprzedawca. Możliwe jest dokonanie obydwu zgłoszeń tylko przez sprzedawcę jeżeli odbiorca upoważnigo do dokonania swojego zgłoszenia.

Krok 5 - Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej i poinformowaniu Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży, odbiorca oprócz nowej umowy sprzedaży zawieraz tym Operatorem umowę o świadczenie usług dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej.

Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usług dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony i nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców.

Odbiorcy z grup taryfowych a i b mogą dokonywać zmiany sprzedawcy raz na miesiąc, zaś odbiorcy z grup taryfowych c i g mogą dokonywać zmiany sprzedawcy dwa razy w ciągu 12 kolejnych miesięcy.
Krok 6 - Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowychJeżeli do momentu zmiany sprzedawcy energii układy pomiarowo-rozliczeniowe odbiorcy nie spełniały wymagań określonych w IRiESD właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, układy te będą musiały być dostosowane do tych wymagań przed rozpoczęciem dostaw energii przez nowego sprzedawcę. Dostosowanie to nie tylko wymiana poszczególnych elementów układu, ale także zestawienie łącz teletransmisyjnych umożliwiających pozyskiwanie danych służących rozliczeniu sprzedaży energii, niezbilansowania (różnicy pomiędzy ilością prognozowaną a faktycznym zużyciem) oraz usług dystrybucyjnych.

Koszty dostosowania układu ponosi jego właściciel.

Krok 7 - Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.W dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży (czyli w dniu zmiany sprzedawcy) Operator Systemu Dystrybucyjnego pełniący jednocześnie funkcję Operatora Pomiarów,zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego.

Odczyt taki nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zmiany sprzedawcy, zaś jego wyniki są przekazywane przez Operatora dotychczasowemuoraz nowemu sprzedawcy, na podstawie których dokonują oni rozliczenia odbiorcy.